Wpływ temperatury i jakości powietrza na prace w przemyśle

Wpływ temperatury i jakości powietrza na prace w przemyśle

Żyjemy w czasach, kiedy zanieczyszczenie powietrza osiąga bardzo wysoki wynik. Jest to w dużej mierze zasługa nas, ludzi, a konkretniej obejmującej wiele lat ingerencji w środowisko, zanieczyszczania go. Jednak to nasze pokolenie jako pierwsze w historii zainteresowało się oddziaływaniem zanieczyszczeń na nasze życie, także w pracy. Czy temperatura i jakość powietrza wpływa na pracę w przemyśle?

Praca ważną częścią naszego życia

Każdy z nas musi pracować, żeby żyć. Przeciętny Polak pracuje 40 godzin tygodniowo, co w skali roku daje w sumie niemal 87 dni. To sporo, ¼ każdego roku spędzamy w pracy.

Zatrudnienie w przemyśle niejednokrotnie wymaga pracy w nadgodzinach, także ten czas może tylko ulec wydłużeniu. Nie da się więc zaprzeczyć, że praca jest bardzo istotną częścią naszego życia. Warto zatem zwracać uwagę na warunki, które panują w miejscu wykonywania naszych obowiązków służbowych.

Aspekt ten powinien być szczególnie ważny dla kadry zarządzającej, ponieważ temperatura i jakość powietrza podczas pracy w przemyśle może mieć niebagatelny wpływ na jakość wykonywanych przez pracowników obowiązków.

Wątpliwości nie ulega także, że warunki, jakie panują w miejscu naszej pracy oddziałują na nasze zdrowie.

Zakresy temperatur dla pracy ludzi

To do obowiązków pracodawcy należy zapewnienie odpowiednich warunków pracy. Zalicza się do nich także i panującą w miejscu pracy temperaturę. W tym zakresie nie ma znaczenia pora roku, czy temperatura panująca na zewnątrz.

Kodeks pracy określa jedynie minimalną temperaturę w miejscu pracy, która nie powinna być niższa niż 14 stopni Celsjusza. Obowiązujące w tym zakresie są przepisy, które zamieszczone są w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej, które mówi o bezpieczeństwie i higienie pracy.

Według zawartych tam zapisów określa się możliwość dostosowania warunków do charakteru wykonywanej pracy. Przepisy znajdują także swoje zastosowanie dotyczące warunków, jakie panują w łazienkach i szatniach, gdzie temperatura nie powinna spaść poniżej 24 stopni.

Zgoła inaczej wygląda sytuacja w przypadku nieokreślonych, górnych granic, jednak zwyczajowo przyjęto, jako maksymalną granicę temperatury 30 stopni Celsjusza. Zasadę taką przyjęto, ponieważ w świetle przepisów tylko w stosunku do pracy młodocianych pracowników ustalono granice maksymalnej temperatury na 30 stopni Celsjusza, przez to przepisy te stosuje się jako ogólne.

Co do młodocianych pracowników ustawodawca nakreślił więcej uwarunkowań oprócz temperatury określił także maksymalną wilgotność powietrza, która nie może przekroczyć 65%.

Określenie górnej normy temperatury wymaga przede wszystkim dostosowanie jej do charakteru wykonywanej pracy, o przekroczeniu maksymalnej temperatury możemy mówić, gdy:

  • temperatura w pomieszczeniu przekracza 28 stopni Celsjusza podczas wykonywania ciężkiej pracy fizycznej
  • mowa o szczególnych warunkach pracy, a temperatura przekracza 26 stopni Celsjusza
  • podczas pracy biurowej, nie wymagającej pracy fizycznej, temperatura w pomieszczeniu osiąga ponad 30 stopni Celsjusza.

Za podstawę prawną w tym zakresie przyjęto normy ISO- PN-N/85-08011 (https://www.prawo.pl/kadry/optymalna-temperatura-w-srodowisku-pracy,186935.html). Wszystkie te przekroczenia, powodują nałożenie na pracodawcę dodatkowych obowiązków np. zapewnienie napoi.

Zakresy temperatur dla pracy maszyn

Temperatura, w jakiej pracujemy wpływa nie tylko na nasz organizm. Warunki, jakie zapewnione są na hali przemysłowej wywierają wpływ także na maszyny, które się w niej znajdują.

Maszyny, w szczególności te elektryczne są bardzo podatne na warunki zewnętrze, a niedostosowanie się do norm, jakie zaleca producent w tym zakresie skutkuje najczęściej awaryjnością oraz bardzo wczesnym starzeniem się sprzętem.

Krótko mówiąc, takie urządzenia są bardzo szybko eksploatowane i trzeba je znacznie częściej wymieniać na nowe lub naprawiać. Podczas niedostosowania temperatury do warunków, jakie powinna mieć zapewniona maszyna dochodzi najczęściej do zdecydowanego skrócenia czasu żywotności izolacji uzwojeń silników oraz generatorów.

Normy dotyczące temperatur i jakości powietrza

Warunki, które panują w pomieszczeniu należą do mierzalnych. Żeby stwierdzić, czy panujące warunki są sprzyjające należy określić kilka parametrów w tym temperaturę oraz jakość powietrza.

Żeby określić jakość powietrza, konieczne jest sprawdzenie do tego celu kilku parametrów, przede wszystkim zawartość tlenu, a także jego czystość.

Chociaż powietrzu zewnętrznemu ciężko przypisać czystości, zwykliśmy mówić o nim „świeże”. Stwierdzenie to jest o tyle prawdziwe, ponieważ i tak jego skład jest znacznie lepszy niż tego powierza, którym oddychamy wewnątrz budynku.

Badania dotyczące czystości oraz składu powietrza, które znajduje się wewnątrz nie są proste. Dlatego właśnie za punkt odniesienia uznano w tym zakresie procentowy udział dwutlenku węgla. To granice zawartości CO2 pozwalają określić normy jakości powietrza.

Polskie prawo nie określa sztywnych norm w tym zakresie, jednak najczęściej przyjmuje się zawartość dwutlenku węgla w powietrzu w pomieszczeniu na poziomie nie wyższym, niż 1000 ppm. Żeby pokazać relację powietrza zewnętrznego, do powietrza w pomieszczeniu, na dworze normę tą określa się na poziomie 350- 450 ppm.

W przepisach znajdziemy normy dotyczące ilości świeżego powietrza, którą powinien mieć zapewnią każdy użytkownik. Budynki takiej jak hale przemysłowe, gdzie najczęściej są nieotwierane okna powinny zapewnić każdemu pracownikowi 30 m3/h/osobę. To, w jaki sposób każdy z nas odczuwa temperaturę jest nieobiektywne- każdy odbiera to na swój sposób.

Żeby ustalić obiektywne normy przyjęto za optymalne temperatury latem 20-23 stopni Celsjusza, w miejscach gdzie aktywność fizyczną można określić jako średnią, zimą 18- 20. Określono także prędkość jaką powinien osiągnąć ruch powietrza- 0,4 m/s podczas miesięcy letnich, 0,2 m/s w okresie zimowym. Za podstawę uwzględnionych norm, przyjęto parametry określone przez Stowarzyszenie Polska Wentylacja (http://wentylacja.org.pl/pages-78.html).

Wentylacja przemysłowa

Obiekty przemysłowe emitują szkodliwe dla człowieka zanieczyszczenia powietrza, co więcej wpływają one także na stan maszyn. Dlatego konieczne jest instalowanie w halach przemysłowych systemów wentylacyjnych. Dzięki zastosowaniu wentylacji przemysłowej możemy realnie wpłynąć na minimalizowanie, bardzo szkodliwych dla człowieka następstw:

  • minimalizacja ryzyka zachorowania na schorzenia zawodowe
  • zmniejszenie prawdopodobieństwa zaistnienia wypadku przy pracy
  • minimalizacja występowania błędów produkcyjnych
  • wzrost efektywności pracowników
  • skupienia całej uwagi pracowników na powierzonych zadaniach.

Chłodzenie i wentylacja hal przemysłowych

Zapewnienie stałej, właściwej temperatury na hali produkcyjnej jest niezmiernie ważne. Bardzo dobrze w tym zakresie sprawdza się klimatyzacja przemysłowa i wentylacja IntrCooll. Ten typ rozwiązaniea wykorzystuje metodę bezpośredniego chłodzenia wyparnego, które zaliczyć można do naturalnych metod chłodzenia.

Decydując się na instalację urządzeń wykorzystujących nowoczesne technologie, otrzymujemy podwójne korzyści – hala przemysłowa, czy magazyn, w którym ją zainstalowano, ma dostęp do czystego powierza. Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań z dziedziny techniki pozwala na oszczędność podczas eksploatacji wynoszącą aż 80%, w stosunku do klasycznych instalacji chłodzenia hal.

Stosowany w tym rozwiązaniu układ pobiera powietrze z zewnątrz i chłodzi je podczas pobierania energii cieplnej, która jest niezbędna do odparowania wody. Działanie to jest możliwe dzięki wentylatorom, które zasysają powietrze z zewnątrz. Chłodzenie następuje podczas przepływu zassanego powietrza przez cztery wymienniki ciepła.

Wpływ temperatury i jakości powietrza na prace w przemyśle jest bezsprzeczny. Warunki te mają znaczenie w odniesieniu do zdrowia pracowników, żywotności urządzeń znajdujących się na hali, lecz także do jakość wykonywanej pracy. Człowiek w warunkach optymalnych dla siebie może w pełni skupić się na wykonywanej pracy, co ma decydujący wpływ na efektywność.

Podobne wpisy